Biuro Badań Bilansów „AUDYTOR” Bogumiła Zalega

Idź do spisu treści

Menu główne

SPRAWOZDANIE
podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych wykonującego czynności rewizji finansowej

w jednostkach zainteresowania publicznego

1. Forma organizacyjno - prawna i struktura własności:

Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą Biuro Badań Bilansów
AUDYTOR Bogumiła Zalega
Właściciel: Bogumiła Zalega

2. Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz oświadczenie właściciela na temat jego funkcjonowania:

Działający w Biurze system kontroli jakości zapewnia przep
rowadzenie kontroli wszystkich czynności rewizji finansowej. Elementy systemu kontroli jakości sprowadzają się do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpowiedzialności Właściciela za zapewnienie jakości usług świadczonych przez Biuro,
przestrzeganie wymogów etycznych,
stosowanie odpowiednich zasad i procedur przyjmowania zleceń i kontynuowanie współpracy ze zleceniodawcami,

zgodność przebiegu wykonywania usług z przepisami prawa,
zgodność przebiegu wykonywania usług z przepisami kodeksu etyki zawodowej i standardami rewizji finansowej.

Oświadczam, że opisany system wewnętrznej kontroli jakości w Biurze
AUDYTOR jest skuteczny i zapewnia  

odpowiednią jakość wykonywanych czynności rewizji finansowej.

3. Termin przeprowadzenie ostatniej kontroli w zakresie systemu zapewniania jakości przez Krajową Komisję Nadzoru.

Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru odbyła się w październiku 2007 roku;

   kontrolą objęte zostały lata 2006 i 2007 do dnia kontroli.


4. Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, w których przeprowadzono czynności rewizji finansowej w 2012 roku:
    a) Bank Spółdzielczy w Tworogu,
    b) Bank Spółdzielczy w Koszęcinie,
    c) Bank Spółdzielczy w Będzinie,
    d) Bank Spółdzielczy w Krzepicach

5. Oświadczenie o stosowanej polityce zapewnienia niezależności.

Oświadczam, że w pełni stosuję zasady niezależności i bezstronności w odniesieniu do badanych podmiotów 

wymagane przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach   

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr, 77, poz 649).
Oświadczam, że stosowane procedury w zakresie zapewnienia niezależności zgodne są z zapisami art. 56 ust. 2-4  

powołanej wyżej ustawy.
Ostatnia wewnętrzna kontrola przestrzegania niezależności przeprowadzona została w dniu 31 styczeń 2013 rok.

6. Wynagrodzenie kluczowego biegłego rewidenta stanowią przychody uzyskane z wykonywania zawartych z klientem 

 umów o badanie sprawozdań finansowych.

7. Oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Oświadczam, że w każdym roku uczestniczę w obligatoryjnych szkoleniach biegłych rewidentów, bieżącą studiuję  zmiany w przepisach prawa dotyczących głównie zmian w rachunkowości, systemie podatkowym oraz kodeksie

spółek handlowych.
 
8. Biegłym rewidentem odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszego sprawozdania jest Bogumiła Zalega.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego